GDPR

Kamerabevakning

Anledning och syfte
Ledningen för Ljungbyhed Park har beslutat att kamerabevaka delar av området. Beslutet har tagits efter upprepade händelser av skadegörelse och en ökad otrygghet för områdets nyttjare. Andra förebyggande åtgärder har prövats men inte haft önskad effekt.

Intresseavvägning
En så kallad överviktsbedömning har gjorts. Bedömning är att en eventuell kränkning av den personliga integriteten är begränsad då kamerabevakningen sker på begränsat område och under begränsad tid av dygnet. Inga kamerabilder har sådan upplösning som medger en identifiering av personer. Kamerabevakningen sker i samstämmighet med Kamerabevakningslag (2018:1200) Och Dataskyddsförordningen kap 6

Kontaktuppgifter ansvarig Ljungbyhed Park:
gdpr@annehem.se

Lagring och hantering av personuppgifter
Kamerabevakningen sker intermittent och inspelat material lagras aldrig mer än 30 dagar. Inspelat material räknas som personuppgifter enskild äger rätt att i förekommande fall begära att insamlade uppgifter lämnas ut alternativt raderas.

Besvär
Registrerad har rätt att klaga hos Datainspektionen.

Registerhållare
Registerhållare och ansvarig för inspelat material är Ljungbyhed Park AB. Uppgifter lämnas inte vidare annat än i det fall polismyndighet så begär i anslutning till brottsutredning i enlighet med syftet med kamerabevakningen.

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning. 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga
Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Kontakt:
gdpr@annehem.se

GDPR kamerabevakning:
Kamerabevakning