Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På extra bolagsstämma den 28 september 2020 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor. För vissa styrelseledamöter ska dock arvode utgå pro rata för tiden från att bolagets B-aktier noteras på Nasdaq Stockholm intill slutet av årsstämman 2021 och för vissa styrelseledamöter ska arvode pro rateras från tiden de valdes till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2021.

Under räkenskapsåret 2019 har Annehem Fastigheter, inklusive dess dotterbolag, inte utbetalat någon ersättning, inklusive arvode, till Annehem Fastigheters styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Årsstämman som ska hållas efter noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm kommer att fatta beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Mer information om nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare finns att läsa prospektet avseende upptagande till handel av Annehem Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm.