Ersättning

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 14 maj 2024 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 465 000 kronor och till övriga ledamöter med 165 000 kronor samt 20 000 kronor för utskottsarbetet. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. Information om ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare finns i Annehems ersättningsrapport 2023.