Utskott

Revisionsutskott

Annehem Fastigheter har ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Lars Ljungälv, Anders Hylén och Karin Ebbinghaus med Lars Ljungälv som ordförande.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Utskottet ska kontinuerligt, och alltid efter sina sammanträden, skriftligen rapportera sina beslut, förslag, bedömningar, slutsatser och så vidare till styrelsen.

Ersättningsutskott

Annehem Fastigheter har ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Henrik Saxborn och Lars Ljungälv med Henrik Saxborn som ordförande.

Utskottets ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställnings-villkor för bolagsledningen, inklusive lämna förslag till årsstämman om riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, VD, vice VD, och övriga ledande befattningshavare. Därutöver ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för lön och annan ersättning till VD, vice VD och styrelseledamöter som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Utskottet ska kontinuerligt, och alltid efter sina sammanträden, skriftligen rapportera sina beslut, förslag, bedömningar, slutsatser och så vidare till styrelsen.

Finansutskott

Annehem Fastigheter har ett finansutskott bestående av tre ledamöter: Henrik Saxborn, Pia Andersson och Jesper Göransson med Henrik Saxborn som ordförande.

Finansutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt bland annat bereda beslut och beslutsunderlag i finansiella frågor, exempelvis företags-förvärv, upptagande av nya lån till Bolaget, hyresavtal för uthyrning och enskilda investeringar.

Utskottet ska kontinuerligt, och alltid efter sina sammanträden, skriftligen rapportera sina beslut, förslag, bedömningar, slutsatser och så vidare till styrelsen.