Valberedning

I enlighet med den instruktion som antagits av den extra bolagsstämman ska bolaget ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Inför bolagets Årsstämma 2023 valdes följande personer till valberedningen:

 • Göran Grosskopf (styrelsens ordförande),
 • Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB),
 • Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag) samt
 • Anders Sundström (utsedd av Mats Paulsson).

Inför årsstämman 23 maj 2023 offentliggör valberedningen sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

 • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
 • omval av Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv, Axel Granlund och Henrik Saxborn, och
 • att Henrik Saxborn föreslås som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i april 2023.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till stämmoordförande
 • förslag till styrelseledamöter
 • förslag till styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • förslag till revisorer
 • förslag till arvode för bolagets revisorer, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Koden ankommer på valberedningen.

Valbredningen nås via IR@annehem.se