Valberedning

I enlighet med den instruktion som antagits av bolagsstämman ska Annehem ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Inför årsstämman 2024 utgör följande personer bolagets valberedning:

 • Henrik Saxborn (styrelsens ordförande),
 • Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB),
 • Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag) samt
 • Anders Sundström (utsedd av Mats Paulsson).

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i april 2024.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till stämmoordförande
 • förslag till styrelseledamöter
 • förslag till styrelseordförande
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • förslag till revisorer
 • förslag till arvode för bolagets revisorer, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen kommer i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningen nås via IR@annehem.se.