Valberedning

I enlighet med den instruktion som antagits av den extra bolagsstämman ska bolaget ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Inför bolagets årsstämma 2021 ska dock bolagets valberedning baseras på bolagets ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 31 januari 2021.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

  • förslag till stämmoordförande
  • förslag till styrelseledamöter
  • förslag till styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
  • förslag till revisorer
  • förslag till arvode för bolagets revisorer, och
  • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Koden ankommer på valberedningen.