Bolagsstyrning

Annehem Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen i bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När bolaget har noterats på Nasdaq Stockholm kommer bolaget också att följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från noteringen. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Annehem Fastigheters bolagsstyrningsrapport.

Annehems Bolagsstyrningsrapport 2021.