Finansiell information

Nyckeltal

  jul-sep jan-sep helår
Mkr 2023 2022 2023 2022 2022
Hyresintäkter 61,5 56,6 186,3 161,1 217,9
Driftnetto 51,1 48,7 158,2 136,3 181,3
Förvaltningsresultat 27,5 26,2 63,4 62,6 74,2
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter 22,7 26,6 70,6 71,0 90,5
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr 0,38 0,45 1,20 1,20 1,53
Periodens resultat  -64,7 -89,9 -191,4 198,3 207,3
Periodens resultat per aktie, kr  -1,10 -1,52 -3,24 3,36 3,51
Nettobelåningsgrad, %  42,5 37,8 42,5 37,8 38,3
Soliditet, % 51,2 53,3 51,2 53,3 53,4
Räntetäckningsgrad, RTM, ggr  2,5 2,9 2,4 2,6 2,7
Ekonomisk uthyrningsgrad, %  94,0 95,0 94,0 95,0 95,0
Avkastning på eget kapital, % -2,8 -3,6 -8,3 8,0 8,3
Överskottsgrad, % 83,1 86,0 84,9 84,6 83,2