Finansiell information

Nyckeltal

  jan-mar helår
Mkr 2023 2022 2022 2021
Hyresintäkter 61,1 50,2 217,9 187,8
Driftnetto 50,6 41,4 181,3 155,8
Förvaltningsresultat 17,7 20,3 74,2 86,2
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter 20,4 20,3 90,5 86,2
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr 0,35 0,34 1,53 1,46
Periodens resultat  -93,6 158,3 207,3 209,7
Periodens resultat per aktie, kr  -1,59 2,68 3,51 3,56
Nettobelåningsgrad, %  40,7 36,5 38,3 38,3
Soliditet, % 51,7 53,9 53,4 53,9
Räntetäckningsgrad, ggr rullande 12 2,5 3,0 2,7 3,0
Ekonomisk uthyrningsgrad, %  95,0 95,1 95,0 93,0
Avkastning på eget kapital, % -3,9 6,5 8,3 9,2
Överskottsgrad, % 82,8 81,9 83,2 83,0