Finansiell information

Nyckeltal

  jan-mar okt-dec helår
Mkr, om inget annat anges 2021 1 2020 2 20201 20192 20203 20191
Hyresintäkter 45,1 32,6 43,2 29,3 151,5 96,5
Driftnetto 37,2 22,1 36,4 17,8 121,4 60,2
Förvaltningsresultat  19,3 4,4 -4,3 8,0 16,0 31,5
Förvaltningsresultat, exkl. jämförelsestörande poster 19,3 4,4 17,0 8,0 45,0 31,5
Förvaltningsresultat exkl. jämförelsestörande poster per aktie, kr 0,33 0,08 0,29 0,14 0,76 0,53
Periodens resultat 40,8 5,3 44,2 88,2 71,8 102,7
Periodens resultat per aktie, kr 0,69 0,09 0,75 1,50 1,22 1,74
Nettobelåningsgrad, %  33,2 109,5 33,1 58,0 33,1 58,0
Soliditet % 54,4 22,9 54,4 37,3 54,4 37,3
Räntetäckningsgrad, ggr  2,6 1,3 0,5 2,2 1,4 2,5
Räntetäckningsgrad exkl. jämförelsestörande poster, ggr 2,6 1,3 3,0 2,2 2,0 2,5
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94,9 91,0 95,5 82,7 95,5 82,7
Avkastning på eget kapital, % 1,9 0,6 2,1 9,2 3,5 10,8

Överskottsgrad, %

82,4 67,8 84,2 60,8 80,1 62,4

1) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad med legal konsolidering enligt IFRS 10.
2) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad enligt metoden för Sammanslagna finansiella rapporter, se not 5 för mer information.
3) Den finansiella rapporten för perioden är upprättad enligt en kombination av metoden för Sammanslagna finansiella rapporter (se not 5) och legal konsolidering enligt IFRS 10. Annehem
Fastigheter koncernen skapades successivt genom förvärv av fastighetsbolag från Peab under 2020. Från tidpunkten från varje legalt förvärv skedde legal konsolidering enligt IFRS 10.