Finansiell information

Nyckeltal

Mkr, om inget annat anges 1 jan
2020
-
30 sep
2020
1 jan
2019
-
30 sep
2019
1 jan
2019
-
31 dec
2019
1 jan
2018
-
31 dec
2018
1 jan
2017
-
31 dec
2017
Hyresintäkter 108,4 60,1 96,5 86,7 88,7
Driftnetto 85,4 35,3 60,2 52,9 55,4
Förvaltningsresultat, exkl.
börsnoteringskostnader
28,0 23,5 31,5 34,8 37,8
Periodens resultat 27,6 14,5 102,7 56,6 42,7
Periodens resultat per aktie, kr1) 0,47 0,25 1,74 0,96 0,72
Belåningsgrad fastigheter, % 32 64 58 59 63
Soliditet % 63 32 37 38 35
Räntetäckningsgrad, ggr  1,6 2,7 2,5 4,1 4,5
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 82 83 87 88

Överskottsgrad, %

79 59 62 61 62

1) vid beräkning av periodens resultat per aktie har antalet aktier baserats på det antal aktier som Annehem Fastigheter kommer ha vid utdelningen av Annehem Fastigheter