Finansiell information

Nyckeltal

Nyckeltal

  jan-mar helår
Mkr 2024 2023 2023
Hyresintäkter 66,3 61,1 247,2
Driftnetto 58,0 50,6 209,7
Förvaltningsresultat 21,3 17,7 90,5
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter 26,2 20,4 92,7
Förvaltningsresultat exkl. valutakurseffekter per aktie, kr 0,35 0,30 1,35
Periodens resultat  -9,2 -93,6 -200,6
Periodens resultat per aktie, kr  -0,12 -1,36 -2,92
Ekonomisk uthyrningsgrad, %  92,5 95,9 94,9
Överskottsgrad, % 87,5 82,8 84,8
Avkastning på eget kapital, % -0,4 -3,9 -8,7
EPRA NRV per aktie, kr 36,5 36,4 35,3
Nettobelåningsgrad, %  41,3 40,7 43,4
Soliditet, % 52,2 51,7 49,9
Räntetäckningsgrad, RTM, ggr  2,2 2,5 2,2