Hantering av personuppgifter

Annehems behandling av personuppgifter

För Annehem är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter.

På denna sida ger vi dig övergripande information om hur Annehem behandlar personuppgifter. Med ”Annehem”, ”vi”, ”våra” och ”oss” menas i det följande alla bolag inom Annehems koncern.

Längst nedan på sidan finner du mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du kommer i kontakt med oss i olika situationer.

Annehem värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på gdpr@annehem.se.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Olika bolag inom Annehems koncern är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket Annehem-bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i en specifik situation beror på hur du kommit i kontakt med Annehem och vad behandlingen gäller. För att läsa mer om vilket Annehem-bolag som är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter, se den mer detaljerade informationen nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Annehem samlar in personuppgifter om dig exempelvis när du registrerar dig för ett nyhetsbrev på Annehems webbplats, fyller i en intresseanmälan för någon av Annehems lokaler / objekt, deltar vid olika säljaktiviteter, mässor och evenemang, när du kontaktar Annehems växel eller kontaktar oss genom något av våra kontaktformulär, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Annehem behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vissa specifika ändamål, vilket innebär att Annehem behandlar olika personuppgifter i olika situationer. Exempel på personuppgifter som Annehem behandlar kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden eller bedriva vår verksamhet.

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina personuppgifter?

Annehem behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i olika situationer. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden, för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

För att Annehem ska få behandla dina uppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det exempelvis att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Behandling av dina personuppgifter kan även grundas på en intresseavvägning där vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandling av dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan Annehem behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till och hur du ska gå tillväga för att återkalla ditt samtycke.

Du kan läsa mer om de ändamål för vilka Annehem behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund Annehem har för respektive personuppgiftsbehandling i den mer detaljerade informationen nedan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Annehem. I vissa situationer, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifterna som personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde. Våra IT-leverantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner för att fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Annehem sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller annars av vad som följer av branschpraxis.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De flesta av dina rättigheter under GDPR listas nedan. Vilka rättigheter som är tillämpliga för dig beror på den specifika personuppgiftsbehandlingen. För information om dina rättigheter i förhållande till en specifik behandling se den mer detaljerade informationen nedan.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer). Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.