Annehem som investering

Annehem har en tydlig strategi att bygga en diversifierad portfölj av fastigheter med hög hållbarhetspotential i starka tillväxtområden i Norden. Det skapar goda förutsättningar för långsiktig riskspridning och en hållbar förvaltningsmodell.

Annehem har ett hållbart och modernt fastighetsbestånd i attraktiva lägen i nordiska tillväxtområden

Annehems befintliga bestånd består främst av moderna och miljöanpassade fastigheter av hög kvalitet, där drygt 75 procent av fastighetsvärdet är uppfört under de senaste fem åren, 75 procent är miljöcertifierat och drygt 70 procent har minst energiklass B. Beståndet är fokuserat till geografiska områden med hög befolkningstillväxt. Tillväxten stöds av den urbanisering och hållbarhetstrend som pågår i Norden. Fastigheterna är belägna med goda kommunikationer till och från stadskärnorna.

Fokus på hållbar och effektiv förvaltning och förädling

Annehem arbetar aktivt med att förädla, renovera och miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd för att öka värdet. Systematisk arbete med energiåtgärder och effektivisering av driften sänker kostnaderna och ökar hållbarhetsprestandan. Genom synergier och lärande inom förvaltningen stärker bolaget sin position. Annehem arbetar tillsammans med kunderna för att minska miljöpåverkan, bland annat genom gröna hyresavtal.

En diversifierad och grön fastighetsportfölj erbjuder riskspridning över tid

Majoriteten av Annehems fastighetsportfölj utgörs idag av kontorsfastigheter. I de tillväxtorter där man är verksam kommer Annehem också att växa inom logistik, samhällsfastigheter och bostäder. Diversifieringen skapar förutsättningar för långsiktig riskspridning mellan olika fastighetstyper. Gemensamt för alla förvärv är krav på en hög hållbarhetspotential.

Lönsam tillväxt möjliggörs genom förvärvsfokus och en stabil finansiell ställning

Annehem har en tydlig tillväxtplan att förvärva attraktiva fastigheter. Bolaget har en hög soliditet och låg belåningsgrad med en lånefinansiering som huvudsakligen består av räntesäkrade banklån. Hög hållbarhetsprestanda möjliggör grön finansiering, sänkta kostnader och förbättrade driftnetton. Bolaget har också kapitalstarka och stabila ägare.