Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma januari 2024

Annehem Fastigheter höll extra bolagsstämma den 17 januari 2024 kl. 11.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2023

Annehem Fastigheters årsstämma ägde rum den 23 maj 2023 i Valhall Park, Ängelholm. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från stämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2023

Bolagsstyrningsrapport

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Årsredovisning

Årsstämma 2022

Annehem Fastigheters årsstämma ägde rum den 19 maj 2022 i Valhall Park, Ängelholm. I syfte att minska risken för smittspridning kommer aktieägare även ges möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman den 19 maj 2022 ska skriftligen begära detta hos styrelsen via adressen Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, 169 28 Solna, eller via e-post till ir@annehem.se. För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska förslaget ha inkommit senast den 31 mars 2022.

Kommuniké från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2022

Revisors yttrande

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Annehem Fastigheter, med säte i Ängelholm, kallades till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Årsstämman ägde rum genom poströstning torsdag den 19 maj 2021

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan fysisk närvaro.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Handlingar till årsstämman