Hållbarhet

Annehem Fastigheter har höga ambitioner för att möta dagens och framtidens krav på hållbarhet. Hållbarhetsarbetet som fokuserar på arbetsprocesser, fastighetsförvaltning och fastighetstransaktioner kommer under 2021 att formaliseras ytterligare genom att sätta mål och säkerställa uppföljning.

Bolaget jobbar efter en hållbarhetsstrategi. Den innebär bland annat att Annehem Fastigheter aktivt arbetar med att miljöcertifiera sina fastigheter. I dagsläget är Sadelplatsen 4 och Ledvolten 1 certifierade enligt BREEAM Very Good. Peab Center Solna (Sadelplatsen 3) är certifierad enligt BREEAM Good och Peab Center Malmö (Stenekullen 2) är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. I Helsingfors är Ultimes I&II certifierad enligt LEED Platinum.   

Ekosystem - Biologisk mångfald

LONA projekt LJUNG-BEE-HED

Ljungbyheds golfklubb har i samverkan med Klippans kommun och Annehem Fastigheter AB erhållit bidrag från Länsstyrelsen under 2021-2024. Projektet syftar till att bland annat skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer samt skapa goda miljöer för pollinerande och sandlevande insekter. Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap”,” och ”Ett rikt växt och djurliv.

Målet är att gynna pollinerande insekter genom att anlägga sandblottor och ängsmark, naturvårdsbränna delar av ruffen samt att röja sly. Ängsmarken ger mat åt pollinerarna och sandblottorna boplatser. Naturvårdsbränningen glesar ut ruffen och tillsammans med slyröjning ger den en rikare växtlighet av blommor och underlättar föryngring och utbredning av ljungen.

Läs mer om projekt LJUNG-BEE-HED

Diplom på köp av hållbar el från Vattenfall i  Annehems Valhall Park AB