Hållbarhet

Annehem har en tydlig strategi att bygga en diversifierad portfölj av fastigheter med hög hållbarhetspotential i starka tillväxtområden i Norden. Det skapar goda förutsättningar för långsiktig riskspridning och en hållbar förvaltningsmodell.

Strategin återspeglar sig i bolagets befintliga bestånd som främst består av moderna och miljöanpassade fastigheter av hög kvalitet, där drygt 82 procent av fastighetsvärdet är uppfört under de senaste fem åren, drygt 82 procent har minst energiklass B och 82 procent är miljöcertifierat.

Beståndet är fokuserat till geografiska områden med hög befolkningstillväxt. Tillväxten stöds av den urbanisering och hållbarhetstrend som pågår i Norden och fastigheterna är belägna med bra kommunikationer till och från stadskärnorna.

Majoriteten av beståndet utgörs idag av kontorsfastigheter men Annehem avser att skapa en större och mer diversifierad portfölj genom förvärv av logistik-, samhälls- och bostadsfastigheter i de tillväxtorter där man är verksam. Genom den geografiska närheten skapar bolaget goda förutsättningar för en hållbar förvaltning.

Annehems målsättning är att skapa ett hållbart fastighetsbestånd genom förvaltning och förädling som präglas av ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt. Linjering med EUs taxonomi för gröna investeringar är ett av de utfall som eftersträvas och mäts. Då gränsvärdena i taxonomin kommer att skärpas över åren, krävs ett kontinuerligt arbete. Här är Annehems förmåga som förvaltande bolag en styrka.

Vi arbetar aktivt med både energieffektivitet, optimering och egen energiproduktion. Bolaget har idag fyra solcellsanläggningar och ambitionen är att nyttja de unika tillgångarna i företagsparkerna.

Under året har fastighetsportföljen analyserats utifrån riskperspektiv i ett förändrat klimat. Insikterna vävs in i förvaltningsarbetet och underhållsplaner. I tillägg till genomförande av klimat- och sårbarhetsanalyser, har Annehem mål om miljöcertifieringar, vattenanvändning och biologisk mångfald.

Designation Green Equity

Annehem Fastigheter AB är sedan maj 2022 ett Designation Green Equity bolag på Nasdaq. Märkningen utgör ett bevis på att över 50 procent av Annehems omsättning härrör från aktiviteter som är gröna och att verksamheten investerar en betydande andel i gröna investeringar.

Cicero Shades of Green utför varje år en genomlysning av bolagets hållbarhetsarbete. Utfallet av genomlysningen 2023 visade att 74 procent av hyresvärdet samt 81 procent av verkligt värde på fastigheter är grönt enligt Cicero Shades of Green.