Historia

Den plats som idag heter Valhall Park och området runt omkring har brukats av människor genom alla tider. Om detta vittnar gravhögar och boplatser från förhistorisk tid, medeltidens bybildningar och kyrkobyggande, 1800-talets farmlandskap, och militärens era under 1900-talet. Området fortsätter att sjuda av liv när idrotten, skolan och företagen skapar 2000-talets landskap.

Det förhistoriska landskapet

I ett stråk mellan 500 till 1 500 meter från kusten, med Ängelholms vattentorn i öster och Magnarp i väster, avtecknar sig det förhistoriska landskapet i form av gravhögar och boplatser. De stora gravhögarna från bronsåldern (ca. år 2 000 f.Kr. – ca år 500 f.Kr.) är ett karaktärsdrag för Skånes kusttrakter och uppfördes över betydelsefulla kvinnor och män i dåtidens samhälle. De begravdes i en trä- eller stenkista eller kremerad i ett lerkärl, tillsammans med gåvor som vapen, redskap och mat. Järnålderns (ca. år 500 f.Kr. – ca. år 1050) gravar bestod av rösen och olika typer av stensättningar. Förutom högarnas funktion som gravar har det även föreslagits att de markerade territorium, besittningsrätt eller vägsträckningar. I Valhall Park finns ett röse och sex stycken gravhögar, varav tre gavs namnen Skellarhögen, Snöfleshög och Ekhögen under 1700-talet.

Det medeltida landskapet

Under medeltiden (ca år 1 000 – 1520) grundades byarna Rebbelberga, Errarp och Barkåkra i området. De nämns i skrift första gången under 13- och 1400-talet, men Rebbelberga och Barkåkra kyrka har anor från 1100-talet. Luntertun agerade stad från någon gång under 13- och 1400-talet, men ersattes av Ängelholm år 1516.

Farmlandskapet

Valhall Park ligger i ett öppet odlingslandskap och området har tidigare ingått i Engeltofta gods. När Carl Georg Stjernswärd ägde godset delades dess ängs- och betesmarker upp i 19 farmer enligt det skotska systemet, däribland Luntertun, Skepparkroken och Walhall. Walhall farm låg dock söder om dagens Valhall Park. På de 19 farmerna uppfördes 100 bostadshus och ekonomibyggnader, och mer än två mil nya vägar kantade av nyplanterade träd och häckar. Här planterades fruktodlingen med mer än 300 träd och trädgårdsmästarbostaden 4-kappen på 16 x16 alnar med halmtak, byggdes. Av denna grönska och bebyggelse kan vi se spår än idag. Stjernswärd blev av ekonomiska anledningar tvingad att sälja godset år 1819, som då köptes av Konung Karl XIV Johan. Farmerna i Engeltofta gods hade flera olika separata ägare efter kungens död, och år 1896 köptes Walhall av Max Langenheim. Det var just familjen Langenheim som byggde den praktfulla bostad som vi idag kallar Slottet. Det var familjen som planterade de två blodbokarna, varav en fortfarande bryter av grönskan med sitt mörkt röda bladverk. De introducerade även Walhall för sina första fasaner, vilkas ättlingar fortfarande bor i parken.

Militärens landskap

Kungliga Skånska Flygflottiljen (F10) förlades i Barkåkra den 1 oktober 1945. En del byggnader fanns redan på området sedan tidigare verksamheter, men hangarer, verkstäder, skolbyggnader med flera, uppfördes under 1940-talet. Många av dessa byggnader är välbevarade än idag. Regementen som startades under 1940-talet förlades ofta inom park- eller skogsområden, både för att skapa en vacker omgivning, men framförallt för att försvåra upptäckten från luften. På 1990-talet flyttade även till området, men enligt ett riksdagsbeslut år 2002 blev F10 ett avvecklingsförband. Militärens tid i området kan studeras närmre på Ängelholms Flygmuseum här i Valhall Park.  

Nutid – Valhall Park

År 2006 övertog Peab Valhall Park, vars målsättning var att utveckla området till ett forum för näringsliv, utbildning och logistik. Idag finns här många olika verksamheter såsom hotell- och konferensanläggning, utbildningar, sportbilstillverkning och flygverksamhet. År 2020 blev Valhall Park en del av Annehemkoncernen.