4 december, 2020

Kapitalmarknadspresentation tillgänglig på hemsidan

Vid Annehem Fastigheter AB:s kapitalmarknadsdag på torsdagen presenterade VD Jörgen Lundgren och CFO Jan Egenäs bolaget, dess styrkor och framtida tillväxtplan.

Annehem Fastigheter har vid avknoppningen från Peab ett fastighetsvärde på cirka 3,3 Mdr. Därtill har fastigheter förvärvats för drygt 790 Mkr som ännu ej tillträtts. Annehem Fastigheter har vidare tecknat avsiktsförklaring om förvärv av ytterligare fastigheter till ett värde av 4,9 Mdr.

Annehem har tillväxtmål innebärande en genomsnittlig årlig tillväxt i fastighetsbeståndet om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsbestånd med ett verkligt värde om 7 Mdr. Förvaltningsresultatet per aktie ska inom 12-18 månader fördubblas och därefter öka med i genomsnitt 20 procent per år över tid. Detta ska ske genom tillträde av förvärvade fastigheter men också genom att helårseffekter av nyligen tillträdda fastigheter kommer slå igenom.

"Vi är välkapitaliserade och står rustade för att agera på en tydligt definierad tillväxtplan. Vi har en plattform för tillväxt med fokus på nordiska huvudstäder och storstadsregioner. Med en initial låg belåning ser jag en stor tillväxtpotential genom fastighetsförvärv", sade Jörgen Lundgren.

Annehem har ett modernt kommersiellt bestånd där cirka 85 procent av fastighetsvärdet är uppfört de senaste fem åren. Med cirka 70 procent av kontrakterade årshyror från kommersiella kontor per den 30 september 2020, är planen, för att uppfylla bolagets strategi, att öka exponeringen mot samhälls- och bostadsfastigheter.

Presentationen och presentationsmaterialet finns tillgängligt på Annehems hemsida.

www.annehem.se/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Kapitalmarknadsdagen hölls inför Peabs avknoppning av Annehem Fastigheter, vars B-aktie börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 11 december 2020. Sista handelsdag i Peabs B-aktie med rätt till utdelning av B-aktier i Annehem Fastigheter är den 7 december.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ludvig Gauffin

Investor Relations Manager
ludvig.gauffin@annehem.se
Tel: +46 76 109 05 57

Om Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 22 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 281 Mkr och en uthyrbar yta om 184 tkvm. Ledningsgruppen består av vd Jörgen Lundgren, CFO Jan Egenäs och koncernredovisningchef Adela Colakovic. Från och med 1 mars 2021 tillträder Viveka Frankendal tjänsten som COO och fastighetschef.

Fler nyheter