Pressmeddelanden

Korrigering av Annehems bokslutskommuniké för 2022

I bokslutskommunikén som offentliggjordes den 23 februari 2023 fanns felaktiga uppgifter gällande Annehems fastighetsbestånd (sidan 9) och Aktuell intjäningsförmåga (sidan 10) per den 31 december 2022. Felen har uppstått då vissa delar inte uppdaterats korrekt med gällande indexering.

Nedan bifogas korrekta tabeller.

Fastighetsbeståndet, sidan 9.

(Korrigering av hyresintäkter och hyresvärden)

Benämning Fastighetsbeteckning Ort Yta,kvm Hyresintäkter, Mkr Hyresvärde årsbasis, Mkr Verkligt värde inkl leasing1 Mkr
Valhall Park Barkåkra 50:3 Ängleholm 51 564 38,2 40,6 486,0
Ljungbyhed Park Sjöleden 1:5-1:17 Ljungbyhed 73 234 29,6 35,0 222,2
Kamaxeln Kamaxeln 2 Malmö 950 1,6 1,6 19,4
Peab Center Malmö Stenkullen 2 Malmö 4 937 15,3 15,3 241,2
Peab Center Helsinborg Jupiter 11 Helsingborg 4 807 8,4 8,4 138,0
Peab Center Solna Sadelplatsen 3 Stockholm 12 455 42,7 42,7 970,0
Sadelplatsen 4 Sadelplatsen 42 Stockholm 13 494 15,5 18,9 378,0
Ledvolten Ledvolten Stockholm 4 268 14,5 14,5 328,1
Almnäs Almnäs 5:28 Södertälje 2 158 5,3 5,3 104,0
Partille Port Partille 11:60 Partille 6 431 12,7 13,0 194,0
Ultimes I&II inkl parkering Ultimes Helsingfors 17 015 68,4 68,4 944,3
Carl Berner Torg Carl Berner Torg Oslo 3 640 15,0 15,0 284,0
Summa 194 953 267,1 278,8 4 309,2

Aktuell intjäningsförmåga, sidan 10.

 (Korrigering av posterna justerat Hyresvärde, Vakans och Hyresintäkter)

Aktuell intjäningsförmåga, Mkr 2022-12-31
Hyresvärde 278,8
Vakans -11,7
Hyresintäkter 267,1
Fastighetskostnader -85,0
Fastighetsskatt -12.5
Driftnetto 169,6
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader -0,4
Centraladministration -36,4
Finansnetto -60,1
Förvaltningsresultat 72,8

Läs hela den korrigerade bokslutskommunikén här, Finansiella rapporter och presentationer - Annehem

 

Ängelholm 2023-04-14

Monica Fallenius
Vd


För ytterligare information vänligen kontakta:
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl. 08.00 CEST

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 309 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.