Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2022

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

Juli-september

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 56,6 Mkr (46,9)
 • Driftnettot uppgick till 48,7 Mkr (40,3)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 26,2 Mkr (28,4)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 26,6 Mkr (23,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 kr (1,42)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 20,9 Mkr (3,4)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -168,1 Mkr (70,9)

Januari-september

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 161,1 Mkr (137,5)
 • Driftnettot uppgick till 136,3 Mkr (116,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 62,6 Mkr (69,3)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 71,0 Mkr (66,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,36 kr (2,45)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 43,6 kr (39,4)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 27,1 Mkr (43,5)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 252,9 Mkr (3 624,3)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 85,7 Mkr (106,1)

"Vi ska växa med 20 procent per år och tillväxten sker med fokus på en grön diversifierad fastighetsportfölj som kommer att utgöras av både kontor, samhällsfastigheter, logistik och bostäder. Vi ska fortsatt växa företrädesvis där vi finns idag för att nå en effektiv fastighetsförvaltning så nära våra hyresgäster som möjligt." säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Monica Fallenius
VD
monica.fallenius@annehem.se
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Filer för nedladdning
2022-12-01 09:00

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

2022-10-27 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

2022-10-05 09:00
Regulatorisk

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.

2022-07-20 08:00
Regulatorisk

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

2022-07-15 11:00

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.

2022-06-03 08:00
Regulatorisk
2022-05-31 17:42

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Almnäs 5:28 med en nybyggd miljöcertifierad logistikbyggnad där PostNord är hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.

2022-05-19 11:54
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

2022-05-10 10:00

Annehem Fastigheter AB:s (publ) aktier får grön märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna märkningen utgör ett bevis på att över 50 procent av Annehems omsättning härrör från aktiviteter som är gröna och att verksamheten fortsätter att investera en betydande andel i gröna investeringar.

1
2
...
8
>>