Pressmeddelanden

Delårsrapport jan-mar 2023

Annehem är rustade för en utmanande marknad. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2023 om 50,6 Mkr (41,4), vilket är en ökning om 22 procent mot samma period föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 20,4 Mkr (20,3). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 82,8 procent. Nettobelåningsgraden är 40,7 procent och skulden är helt bankfinansierad.

 Januari-mars

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 61,1 Mkr (50,5)
  • Driftnettot uppgick till 50,6 Mkr (41,4)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17,7 Mkr (20,3)
  • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 20,4 Mkr (20,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,59 kr (2,68)
  • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 14,3 Mkr (4,6)
  • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en minskning av verkligt värde på -122,0 Mkr (142,6)
  • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 336,3 Mkr (4 160,3)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser att notera

"Vår fastighetsportfölj med moderna och hållbara fastigheter i bra kommunikativa lägen är positionerad för framtiden där vi ser att företag efterfrågar effektiva lokaler i bra lägen för att möta nya och förändrade arbetssätt. Betydelsen av att hyra av en fastighetsägare som sätter hållbarhet högt på agendan är också högre än någonsin", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 27 april av vd Monica Fallenius och CFO Jan Egenäs. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams. Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till ir@annehem.se 

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://teams.microsoft.com/registration/mKMQ5UbZ4U-6F0xUeNBbxQ,iWOWwiq5zkmF7fg4p3iBRA,49RZEjrgQkqn4U1mFWVo6Q,Hp9Jeq-8DEun_OZPlPTgHA,f6ypbde-mkSLsrIC8jimmA,G6UmpJ5_bkeS_Ak-rnvbyg?mode=read&tenantId=e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Delårsrapport samt presentation publiceras på Annehems hemsida.

Ängelholm 2023-04-27
Monica Fallenius
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta:
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 26 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 336 Mkr och en uthyrbar yta om 198 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se

2023-05-23 13:29
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

2023-05-15 08:10
Regulatorisk

Annehem Fastigheter anställer Christin Hertzberg som bolagets hållbarhetschef. Rollen är nyinrättad och Christin kommer också att ingå i bolagets ledningsgrupp. Det är ett viktigt steg mot bolagets vision att bli det mest hållbara fastighetsbolaget i Norden.

2023-04-27 08:00
Regulatorisk

Annehem är rustade för en utmanande marknad. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2023 om 50,6 Mkr (41,4), vilket är en ökning om 22 procent mot samma period föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 20,4 Mkr (20,3). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 82,8 procent. Nettobelåningsgraden är 40,7 procent och skulden är helt bankfinansierad.

2023-04-19 16:36
Regulatorisk

Annehem Fastigheter AB (publ), org.nr 559220-9083, med säte i Ängelholm, kallar till årsstämma den 23 maj 2023 kl. 10.00 på Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66 i Ängelholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

2023-04-14 09:10
Regulatorisk

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken "Korrigering av Annehems bokslutskommuniké för 2022", publicerat den 14 april 2023 kl 08.00 felaktigt var klassat som MAR. 

2023-02-23 08:00
Regulatorisk

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

1
2
3
4
5
6