Pressmeddelanden

Annehem Fastigheters bokslutskommuniké 2021

Kraftigt förbättrat förvaltningsresultat och stark tillväxt i fastighetsportföljen. Förvaltningsresultatet för året uppgick till 86,2 Mkr vilket motsvarar en ökning med 92 procent jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster. Värdet på fastighetsportföljen ökade från 3 317,5 Mkr till 3 994,1 Mkr.

Oktober-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 50,2 Mkr (43,2)
 • Driftnettot uppgick till 39,1 Mkr (34,5)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17,0 Mkr (-4,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 kr (0,75)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 9,0 Mkr (26,5)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 66,8 Mkr (69,5)
 • Förvärv av fastigheten Ledvolten 1 till ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 290,0 Mkr - fastigheten är certifierad enligt BREEAM Very Good med energiklass B

Januari-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 187,8 Mkr (151,5)
 • Driftnettot uppgick till 155,8 Mkr (115,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 86,2 Mkr (16,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,56 kr (1,22)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 40,9 kr (36,3)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 3 994,1 Mkr (3 317,5)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 52,5 Mkr (137,3)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 172,9 Mkr (85,9)
 • Förvärv av fastigheten Ledvolten 1 till ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 290,0 Mkr - fastigheten är certifierad enligt BREEAM Very Good med energiklass B
 • Förvärv av fastigheten Jupiter 11 till ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 131,0 Mkr - fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B
 • Friköp av tomträtter i Helsingfors till ett värde på 9,2 Meur
 • Avtal om förvärv av logistikfastighet i Södertälje har ingåtts med ett underliggande fastighetsvärde på 96,5 Mkr med tillträde i Q2 2022 - fastigheten skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B

"Vi har påbörjat vår tillväxtresa och har per årsskiftet en outnyttjad kreditram på 420,0 Mkr och en kassa om 190,2 Mkr, totalt 610,2 Mkr att disponera. Under 2021 säkrades grön finansiering för de fastigheter som tillträddes under året vilket innebar en halvering av räntekostnaden jämfört med villkoren i den initiala finansieringen. Sammantaget innebär det att vi inte bara har säkerställt finansiering för våra tre avtalade förvärv i form av ett logistikprojekt och två bostadsprojekt utan också har kapacitet för ytterligare förvärv." säger Jörgen Lundgren, VD Annehem Fastigheter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Lundgren
VD
jorgen.lundgren@annehem.se
Mobil 076-843 05 08

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 24 förvaltningsfastigheter med ett värde om 3 994,1 Mkr och en uthyrbar yta om 193 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Filer för nedladdning