Pressmeddelanden

Annehem Fastigheter tillträder första bostadsfastigheten

Annehem Fastigheter tillträder idag fastigheten Carl Florman 1, en bostadsfastighet med 60 lägenheter och en uthyrningsbar yta uppgående till 3259 kvm. Förvärvet är sedan hösten 2020  ett avtalat bolagsförvärv med Peab med ett underliggande fastighetsvärde om 135 Mkr, vilket är i linje med den värderingen som gjordes under Q4 2022.

Carl Florman 1 är den första bostadsfastigheten i Annehems portfölj som idag huvudsakligen består av kontorsfastigheter. Bostadsfastigheter kommer att utgöra en mindre del av beståndet framöver. Gemensamt för alla nya fastigheter i portföljen är en hög hållbarhetspotential.

"Jag är glad över att vi tillträder vår första bostadsfastighet, ett förvärv som gör att Annehem diversifierar fastighetsportföljen och samtidigt förstärker vår närvaro i Malmö. Fastigheten har hög energieffektivitet, solceller på taket och är miljömärkt med Svanen,", säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

Fastigheten är belägen i området Johanneslust i de östra delarna av Malmö. Johanneslust är en del av det expansiva stadsutvecklingsområdet Södra Kirseberg och Östervärn, ett område där det planeras för ytterligare 4 000-5 000 bostäder, skolor och service i nya gröna trivsamma miljöer. Carl Florman består av två Svanen-märkta byggnader som uppförts i fem våningsplan. Intill byggnaderna ligger flygfältsparken som ger hyresgästerna möjlighet till grönområde direkt utanför dörren. Inflyttning pågår i lägenheterna som har moderna planlösningar och miljömässiga materialval.

Stockholm 2023-01-19

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius
VD
monica.fallenius@annehem.se
Tel. +46 70 209 01 14

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

2022-12-01 09:00

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

2022-10-27 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

2022-10-05 09:00
Regulatorisk

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.

2022-07-20 08:00
Regulatorisk

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

2022-07-15 11:00

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.

2022-06-03 08:00
Regulatorisk
2022-05-31 17:42

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Almnäs 5:28 med en nybyggd miljöcertifierad logistikbyggnad där PostNord är hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.

1
2
...
8
>>