Pressmeddelanden

Annehem Fastigheter förlänger finansieringen om 1,6 mdkr av den totala skulden på 1,9 mdkr

Annehem Fastigheter AB (publ) har förlängt finansieringen av sin utestående skuld om 1,6 mdkr med ett befintligt bankkonsortium bestående av Nordea, SEB och Swedbank. Detta innebär att befintligt avtal är förlängt till och med november 2025 med samma villkor som tidigare, förutom en rabatt som erhålls för de gröna fastigheterna i portföljen samt att kravet för ränte-täckningsgraden sänkts från 2,0 till 1,7. Per 2022-09-30 så var bolagets nettobelåningsgrad 37,8 procent, soliditeten 53,3 procent och räntetäckningsgraden 2,9.

"Vi är glada att vi i den utmanande marknaden som råder lyckats säkerställa denna förlängning, vilket signifikant reducerar vår refinansieringsrisk och säkerställer kapitalbindning i ytterligare tre år. Det är också glädjande att vi får utväxling på vårt hållbarhetsarbete i form av en grön rabatt." säger Monica Fallenius, VD Annehem Fastigheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Fallenius
VD
monica.fallenius@annehem.se
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08:00 CEST.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Filer för nedladdning