Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande i Annehem Fastigheter AB (publ)

Inför årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) den 23 maj 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
  • omval av Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv, Axel Granlund och Henrik Saxborn, och
  • att Henrik Saxborn föreslås som styrelseordförande.

Göran Grosskopf har avböjt omval.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i april 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

Valberedningens ordförande Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag), Göran Grosskopf (styrelsens ordförande), Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB) samt Anders Sundström (utsedd av Mats Paulsson).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Lindahl, advokat och valberedningens sekreterare
Tel. 070 429 33 79

Valberedningen kan även nås via IR@annehem.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Annehem Fastigheter AB (publ)

2023-02-23 08:00
Regulatorisk

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

2022-10-27 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

2022-10-05 09:00
Regulatorisk

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.

2022-07-20 08:00
Regulatorisk

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

2022-06-03 08:00
Regulatorisk
2022-05-19 11:54
Regulatorisk

Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

2022-04-28 08:00
Regulatorisk

Starkt första kvartal
Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på moderna, flexibla och miljöanpassade kontor.

1
2
3
4
5