Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

Oktober-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 56,8 Mkr (50,2)
 • Driftnettot uppgick till 45,0 Mkr (39,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 Mkr (17,0)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 19,4 Mkr (17,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (1,10)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 5,7 Mkr (9,0)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 12,3 Mkr (66,8)

Januari-december

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 217,9 Mkr (187,8)
 • Driftnettot uppgick till 181,3 Mkr (155,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 74,2 Mkr (86,2)
 • Förvaltningsresultatet exkl. valutakurseffekter uppgick till 90,5 Mkr (86,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,51 kr (3,56)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 44,1 kr (40,9)
 • Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 32,8 Mkr (52,5)
 • Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 309,2 Mkr (3 994,1)
 • Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 98,0 Mkr (172,9)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Annehem tillträdde sin första bostadsfastighet i Malmö, Carl Florman 1, den 19 januari 2023
 • Från 1 januari 2023 indelas Annehem i de nya segmenten Sverige och Övriga Norden
 • Det finansiella tillväxtmålet har förskjutits från 2024 till 2027
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår

"Under dessa oroliga tider så har Annehems fastighetsbestånd med tyngdpunkten i hållbara och moderna kommersiella fastigheter med bra kommunikationslägen i nordiska tillväxtområden tjänat oss väl och vi står starka inför 2023", säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Rapporten presenteras klockan 11:00 den 23 februari av vd Monica Fallenius och CFO Jan Egenäs. Presentationen kommer att hållas på svenska. Efter avslutad presentation finns möjlighet till att skriftligen ställa frågor via chattfunktionen i Teams. Frågor till konferensen kan även skickas i förväg till ir@annehem.se 

Anslutning till presentationen sker genom att klicka på följande Teams-länk:

https://events.teams.microsoft.com/event/ecf970e1-d0aa-4024-8531-5cbabf87d0fd@e510a398-d946-4fe1-ba17-4c5478d05bc5

Bokslutskommuniké 2022 samt presentation kommer att publiceras på Annehems hemsida.

Ängelholm 2023-02-23

Monica Fallenius
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta:
monica.fallenius@annehem.se 
Tel. +46 70 209 01 14

Denna information är sådan information som Annehem Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltnings-fastigheter med ett värde om 4 309 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se

2023-02-23 08:00
Regulatorisk

Annehem står starkt i en osäker omvärld. Vi levererar ett driftnettoresultat för 2022 om 181,3 Mkr (155,8), vilket är en ökning om 16 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet, rensat för valutakurseffekter i finansnettot, uppgår till 90,5 Mkr (86,2). Uthyrningsgraden är 95 procent och överskottsgraden 83,2 procent. Nettobelåningsgraden är 38,3 procent och skulden är helt bankfinansierad.   

2023-02-20 08:00

Torsdagen den 23 februari offentliggör Annehem Fastigheter AB (publ) bokslutskommunikén för 2022. Annehem bjuder in investerare, analytiker och media till en direktsänd konferens (på Teams) samma dag klockan 11:00 (CET).

2022-12-01 09:00

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

2022-10-27 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

2022-10-05 09:00
Regulatorisk

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.

2022-07-20 08:00
Regulatorisk

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

1
2
...
9
>>