Pressmeddelanden

Annehem bygger kommunal förskola i Valhall Park

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

Förskolan kommer att inhysas i en befintlig byggnad som byggs om och anpassas för verksamheten. Byggnaden som tidigare används till logement har bra förutsättningar för att anpassas till moderna förskolelokaler med närhet till naturen. Dessutom görs stora energibesparingar i samband med ombyggnaden.

"Det känns fantastisk kul att utöka vårt samarbete med Ängelholms Kommun som är en viktig samarbetspartner i Valhall Park. Kommunens förskola blir ett trevligt inslag som passar bra in i den mix av verksamheter som vi har i Valhall Park. Extra roligt att en äldre byggnad kan renoveras och energieffektiviseras i en härlig miljö för våra minsta Ängelholmare." säger Johan Flodmark, Förvaltare Annehem Fastigheter.

Kommunen har sedan tidigare en omfattande förhyrning i Valhall Park för sin gymnasieutbildning. Ängelholms gymnasieskola förlade 2007 sina yrkesutbildningar till Valhall Park med namnet Valhall College. Här finns program för restaurang och livsmedel, barn och fritid, bygg, fordon, samt el.

"Denna satsning ligger helt rätt i tiden utifrån att vi har ett växande behov av förskoleplatser. Att vi också kan vara med och anpassa ombyggnationen utifrån verksamheten som ska bedrivas där känns otroligt betydelsefullt för oss som ansvariga", säger Sven-Ingvar Borgquist (m) ordförande i familj - och utbildningsnämnden, Ängelholms kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustav Eriksson
Förvaltningschef, Region Sverige
gustav.eriksson@annehem.se
Tel. +46 70-660 7237

Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 25 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 252,9 Mkr och en uthyrbar yta om 195 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan maj 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.

Filer för nedladdning
2022-12-01 09:00

Annehem Fastigheter och Ängelholms kommun har tecknat avtal om byggandet av en förskola i Valhall Park. Förskolan planeras ha sju avdelningar med plats för över 100 barn. Hyresavtalet sträcker sig till 2032 och omfattar drygt 2 000 kvm.

2022-11-07 10:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter omorganiserar och ändrar samtidigt bolagets segment. De nya segmenten kommer utgöras av Region Sverige och Region Övriga Norden (Finland och Norge), tidigare Region Huvudstad och Region Syd. Segmentsförändringen genomförs från den 1 januari 2023.

2022-10-27 08:00
Regulatorisk

Annehem Fastigheter är stabila i en utmanande omvärld. Fortsatt förbättring av driftnettot som under året ökat med 16,8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden till 5,5 år. En nettobelåningsgrad som uppgår till 37,8 procent och med enbart bankfinansierade skulder gör bolaget väl rustat för att tillvarata framtida förvärvsmöjligheter.

2022-10-05 09:00
Regulatorisk

Viveka Frankendal som varit Annehem Fastigheters COO sedan 1 mars 2021 avslutar sitt uppdrag i november 2022. Det sker efter en överenskommelse mellan parterna.

2022-07-20 08:00
Regulatorisk

Stark utveckling av driftnettot

Driftnettot har under året ökat med 14,7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,0 procent och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 5,5 år. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgår till 4 388,5 Mkr en värdestegring på 111,2 Mkr eller 2,7 procent under kvartalet.

2022-07-15 11:00

Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling har tecknat avtal om markköp om cirka 58 000 kvadratmeter med Sundsvalls Logistikpark AB i Sundsvalls Logistikpark, Tunadal-Korsta-Ortviken. Annehem och Peab har bildat ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvm bruttoarea i logistikparken.

2022-06-03 08:00
Regulatorisk
2022-05-31 17:42

Annehem Fastigheter tillträder fastigheten Almnäs 5:28 med en nybyggd miljöcertifierad logistikbyggnad där PostNord är hyresgäst. Fastigheten är belägen i Almnäs expansiva industriområde utanför Södertälje.

1
2
...
8
>>