Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Annehem Fastigheters årsstämma ägde rum den 19 maj 2022 i Valhall Park, Ängelholm. I syfte att minska risken för smittspridning kommer aktieägare även ges möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman den 19 maj 2022 ska skriftligen begära detta hos styrelsen via adressen Annehem Fastigheter AB (publ), Att. Ludvig Gauffin, Box 808, 169 28 Solna, eller via e-post till ir@annehem.se. För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ska förslaget ha inkommit senast den 31 mars 2022.

Kommuniké från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2022

Revisors yttrande