Aktien och ägare

Förutsatt att extra bolagsstämman i Peab den 12 november 2020 beslutar i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab, har den som är aktieägare i Peab på avstämningsdagen rätt att erhålla aktier i Annehem Fastigheter. Enligt förslaget ska en aktie i Peab medföra rätt till en (1) aktierätt i Annehem Fastigheter, varvid fem (5) aktierätter ger rätt till en (1) aktie av samma slag i Annehem Fastigheter, dvs. 1:5.

Ägare

Annehem Fastigheter är innan utdelningen ett helägt dotterbolag till Peab. Tabellen nedan visar Peabs tio största aktieägare per 30 september 2020. Om avstämningsdagen för utdelning av Annehem Fastigheter hade skett samma datum hade de största aktieägarna i Annehem Fastigheter initialt varit de som visas i tabellen nedan. Ägarstrukturen för Annehem Fastigheter kommer initialt att vara densamma som för Peab på avstämningsdagen för den föreslagna utdelningen.

De tio största aktieägarna per 2020-09-30. (Ägarstruktur i Peab)

Ägare Peab A Peab B Andel av
kapital
Andel av röster
Ekhaga Utveckling AB 25 563 264 36 057 059 20,8% 48,2%
AB Axel Granlund 1 500 000 18 000 000 6,6% 5,5%
Mats Paulsson med familj 3 861 354 8 109 175 4,0% 7,7%
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 0 12 209 530 4,1% 2,0%
Peabs Vinstandelsstiftelse  0 12 019 000 4,1% 2,0%
Handelsbanken Fonder 0 10 681 899 3,6% 1,8%
Familjen Kamprads Stiftelse 0 8 600 000 2,9% 1,4%
State Street Bank and Trust CO,W9 0 6 789 387 2,3% 1,1%
Six SIS ag, W8IMY 0 4 447 855  1,5% 0,7%
JPM Chase NA 0 3 655 683 1,2% 0,6%
Summa 10 största ägare 30 924 618 108 550 588 51,1% 71,0%
Övriga ägare 3 370 769 153 179 185 49,9% 29,0%
Totalt  34 319 957 261 729 773 100,0% 100,0%

Annehem Fastigheter kommer att uppdatera denna information i anslutning till att notering skett på Nasdaq Stockholm och därefter i samband med publicering av kvartalsrapporter.